Picnic gaat Fries

De online-supermarkt maakt met een opvallend persbericht bekend dat het in Leeuwarden start.

Online supermerk Picnic set yn Ljouwert útein

Online supermerk Picnic set yn Ljouwert útein. It is it earste plak yn 'e noardlike provinsjes, dêr't de elektryske besoarchweintsjes fan de websuper de boadskippen fergees thúsbesoargje. Ynwenners fan de Fryske haadstêd kinne neffens Picnic fan hjoed ôf de app op harren tillefoan delhelje en harren ynskriuwe.

Advertentie
advertisement

Lokaal distribúsjepunt

'Wy binne tige bliid om lang om let de earste klanten yn Noard-Nederlân bliid meitsje te kinnen', seit meioprjochter fan Picnic Michiel Muller. 'Ut ús distribúsjesintrum yn Utert wei wie it spitigernôch net mooglik om it Noarden goed te betsjinjen, mar dat is mei ús nije distribúsjesintrums yn Apeldoarn en aanst Swol wol it gefal. De Friezen hawwe lang op ús wachtsje moatten. Dêrom hjitte wy no al dy minsken dy't harren al jierren ferlyn by ús oanmelden hawwe graach wolkom yn harren eigen taal.'

De besoarging fynt no plak út de hub, in lokaal distribúsjepunt, yn Ljouwert.

Picnic-stêd

Ljouwert is neffens Muller in ideaal plak om de aktiviteiten yn it Noarden mei op te starten. 'Ljouwert hat in protte húshâldings en twafertsjinners dy't harren tiid graach nuttich besteegje. Dizze groep wit it te wurdearjen as se net sels nei de supermerk hoege om te boadskipjen. Wy sjogge dat oan al dy fersiken dy't wy krije om ek yn Fryslân útein te setten.' Mei sa likernôch 65.000 húshâldings makket ek de grutte fan Ljouwert dat it in typyske Picnic-stêd is.'

Vertaling

Picknick start in Leeuwarden

Dat maakt de online supermarkt bekend met een persbericht waaruit dat moet blijken, mits je vloeiend Fries spreekt.

Online supermarkt Picnic start in Leeuwarden. Het is de eerste plek in de noordelijke provincies waar de elektrische bezorgkarren van de websupermarkt de boodschappen gratis gaan thuisbezorgen. Volgens Picnic kunnen inwoners van de Friese hoofdstad vanaf vandaag de app op hun telefoon downloaden en registreren.

'We zijn heel blij dat we eindelijk de eerste klanten in Noord-Nederland blij kunnen maken', zegt Picnic-medeoprichter Michiel Muller. 'Vanuit ons distributiecentrum in Utrecht was het helaas niet mogelijk om het Noorden goed te bedienen, maar dat is wel het geval met onze nieuwe distributiecentra in Apeldoorn en binnenkort Zwolle. De Friezen hebben lang op ons moeten wachten. Daarom verwelkomen we nu al die mensen die zich jaren geleden bij ons hebben aangesloten in hun eigen taal.' De levering vindt plaats vanuit een hub, een lokaal distributiepunt, in Leeuwarden.

Volgens Muller is Leeuwarden ook een ideale plek om activiteiten in het Noorden te starten. 'Leeuwarden heeft veel gezinnen en tweeverdieners die hun tijd graag nuttig besteden. Deze groep weet het te waarderen als ze niet eens naar de supermarkt hoeven om boodschappen te doen. Dat zien we terug in alle aanvragen die we krijgen om ook in Friesland te starten.' Met zo'n 65.000 huishoudens maakt de omvang van Leeuwarden het ook tot een typische Picnicstad.'

Lees ook: Na Gorillas, Flink en Getir ook flitsbezorger Zapp gelanceerd in Nederland

Advertentie